माझ्या मराठी मातीचा,
लावा ललाटास टिळा,
हिच्या रंगाने जागल्या,
दऱ्या खोऱ्यातील शिळा,
                                               -कुसुमाग्रज