Year Wise College Result

 

 Year 2015 – 2016 2016 – 2017 2017 – 2018 2018 – 2019 2019 – 2020 2020-21 2022-23
FYBA
Sem-I 69.31 % 89.47 % 59.09 % 75.90 % 82.00 %
Sem-II
SYBA
Sem-III 80.77 % 72.55 % 82.69 % 89.13 % 86.79 %
Sem-IV
TYBA
Sem-V 38.00 % 52.63 % 25.00 % 66.67 % 71.05 %
Sem-VI Final 86.96
FYB.Com
Sem-I 89.47 % 92.11 % 81.63 % 84.21 % 90.63 % 93.88
Sem-II 85.71
SYB.Com
Sem-III 90.91 % 88.46 % 84.38 % 94.59 % 93.88 % 97.78
Sem-IV 95.56
TYB.Com
Sem-V 92.11 %
Sem-VI Final 54.55 % 51.85 % 76.92 % 81.82 % 97.06

* * * * *     College Rank Holder     * * * * *

 

Exam Year

 

Class

1st Rank Holder of the College
Name of Student

%

 

Apr

2014

FYBA Pawar Gayatri Eknath 82.17
SYBA Deshmukh Sunita Manohar 77.00
TYBA Yashwante Asha Ravsaheb 73.00
FYB.COM Pachorkar Gayatri Balasaheb 81.29
SYB.COM Bhavnath Shital Bhoru 67.67
TYB.COM Pachorkar Swati Bhaskar 69.00
 

Apr

2015

FYBA Aware Sonali Namdev 83.00
SYBA Pawar Gayatri Eknath 78.83
TYBA Deshmukh Sunita Manohar 76.67
FYB.COM Shirsath Gulab Vishwanath 68.14
SYB.COM Pachorkar Gayatri Balasaheb 76.33
TYB.COM Nikhade Sayali Sanjaykumar 67.50
 

Apr

2016

FYBA Barde Ashwini Sanjay 73.67
SYBA Niphade Kamini Uttam 79.00
TYBA Pawar Gayatri Eknath 78.08
FYB.COM Aher Priyanka Arun 76.00
SYB.COM Nikam Nilam Subhash 66.50
TYB.COM Pachorkar Gayatri Balasaheb 78.25
 

 

Apr

2017

FYBA Salade Sonali Shivaji 87.33
 

SYBA

Gangurde Ashwini Pravin  

71.66

Tidake Jyoti Nana
TYBA Niphade Kamini Uttam 78.58
FYB.COM Hinge Bharati Dattatrya 79.00
SYB.COM Salade Varsha Subhash 73.67
TYB.COM Shirsat Gulab Vishwanath 70.92
 

Apr

2018

FYBA Tidake Shubhangi Mohan 83.33
SYBA Salade Sonali Shivaji 80.50
TYBA Jadhav Rajshree Somnath 74.08
FYB.COM Salunke Gayatri Bajirao 82.57
SYB.COM Hinge Bharati Dattatrya 76.67
 

TYB.COM

Aher Priyanka Arunrao  

74.25

Salade Varsha Subhash
 

Apr

2019

FYBA Pawar Ashwini Anil 67.83
SYBA Tidake Shubhangi Mohan 74.33
TYBA Salade Sonali Shivaji 82.42
FYB.COM Kanhe Poonam Narendra 85.14
SYB.COM Salunke Gayatri Bajirao 80.66
TYB.COM Hinge Bharati Dattatrya 77.66
 
 

Apr

2020

FYBA Tidake Priyanka Bharat CGPA 8.4165
SYBA Ghadoje Jyoti Madhukar 80.00
TYBA Tidake Shubhangi Mohan 73.16
FYB.COM Dhanait Pratiksha Kailas CGPA 9
SYB.COM Kanhe Poonam Narendra 83.33
TYB.COM Salunke Gayatri Bajirao 80.33